Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nebude písomne oboma zmluvnými stranami dohodnuté inak, tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať na všetky obchodné prípady. Napriek opačným ustanoveniam, ktoré môžu byť z objednávkových listov alebo iných dokumentov, vystavených kupujúcim.

Zmluvné strany sú spoločnosti

Predávajúci:

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring spol. s.r.o.
Skladová ul.2/A, 917 01 Trnava
IČO: 36226904
IČ/DPH: SK2020163442

 

Kupujúci:

Fyzické alebo právnické osoby na strane kupujúceho

kosik

Potvrdenie objednávky

 1. Po doručení písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu, si obe strany objednávku vyjasnia, čo do jej obsahu, najmä, pokiaľ ide o druh tovaru, typ, technické údaje, jeho objem a dodaciu lehotu.
  Doručenie objednávky sa považuje za návrh a uzavretie zmluvy.
 2. Následne predávajúci doručí kupujúcemu potvrdenie objednávky, čím vznikne ich vzájomný zmluvný vzťah (ďalej len zmluva).
  Uzatvorením zmluvy obe zmluvné strany plne akceptujú podmienky v nej uvedené, ako aj všeobecné obchodné podmienky tvoriace neoddeliteľnú súčasť.
  Za doručenie sa považuje aj zaslanie elektronickou formou.

Zobraziť viac

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť aj napríklad:
  1. ústne pri osobnom odbere, prevzatím výrobkov na základe dodacieho listu a zaplatenia kúpnej ceny v hotovosti,
  2. písomnou formou.
 2. Údaje uvedené v katalógoch alebo reklamných letákoch predávajúceho, majú konečnú platnosť len vtedy, ak sa konkrétne uvádzajú v potvrdení objednávky .
  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vlastnosti tovaru bez predchádzajúceho oznámenia, až do uzatvorenia zmluvy.
 3. Akékoľvek následné zmeny a dodatky zmluvy sú platné v prípade ich písomného potvrdenia.
 4. V prípade, že kupujúci nereklamuje obsah zmluvy do 48 hodín od jeho doručenia, považuje sa za správny aj vtedy, ak sa nezhoduje s podkladmi od kupujúceho.

 

Podmienky pri objednávkach kupujúceho

 1.  

Objednávka musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, ako napr. typ materiálu, rozmery, druh tovaru, pozície, počet kusov. Tieto všetky náležitosti musia byť uvedené v predmete plnenia zmluvy.

 1.  

V prípade, ak je zákazka riešená podľa projektu, musí byť uvedené číslo projektu s dátumom a osobou, ktorá projekt realizovala.

 1.  

V prípade zadania v písomnej aj elektronickej podobe sa za záväznú považuje vždy elektronická dokumentácia.

 

Ceny

Kalkulácia cien

je založená na cenových údajoch platných k dátumu doručenia objednávky a uvedených v aktuálnom cenníku. Ceny sa odvíjajú od nákladov, ktoré sú aktuálne v čase prvej cenovej ponuky.

Dodávajúci nie je svojimi cenovými ponukami viazaný,

ceny preto môžu byť zmenené predávajúcim kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, až do uzatvorenia zmluvy.

Základnú cenu tovaru tvorí

cena tovaru, vrátane nákladov, obal tovaru a nakladanie. Akékoľvek iné náklady súvisiace s prepravou a výdavkami počas prepravy, rovnako ako aj akékoľvek iné poplatky a dane súvisiace s dodávkou tovaru znáša kupujúci.

Iné ceny tovaru

Ak si zmluvné strany dohodnú v objednávke iné podmienky súvisiace s cenu tovaru, najmä ak ide o zahrnutie ceny za prepravu do základnej ceny za tovar, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať presiahnutie prepravných nákladov kupujúcemu.

 

Platby

 1. Platby je možné vykonávať nasledovne: v hotovosti, v inkasnom stredisku spoločnosti (pokladne), bankovým prevodom na účet predávajúceho, vedený vo VÚB Trnava a.s., v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v každej jednotlivej zmluve.
 2. pokiaľ nie sú dohodnuté v zmluve iné platobné podmienky, je každá vystavená faktúra splatná v lehote 14 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu.

Zobraziť viac

 1. Ďalšie náklady, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s dodávkou tovaru, znáša kupujúci.
 2. Platba sa považuje za vykonanú v deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 3. Ak je kupujúci v omeškaní s akoukoľvek dohodnutou platbou alebo akýmkoľvek iným plnením, predávajúci je oprávnený okrem iného:
  a. odložiť plnenie svojich vlastných záväzkov do času, kým sa nevykoná omeškaná platba alebo iné plnenie,
  b. umožniť primerané predĺženie dodacej lehoty,
  c. požadovať okamžite splatnosť celej dlžnej čiastky, ako aj všetkých vystavených faktúr,
  d. odstúpiť od zmluvy, ak nebude dodržaná ani primeraná dodatočná lehota.
 4. V prípade omeškania platby za dodaný tovar je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý jeden deň omeškania, pričom nárok predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
 5. Platbu je možné vykonať zápočtom inej pohľadávky voči kupujúcemu.

 

Vyhradenie práva

Pokiaľ nie sú všetky fakturované čiastky vrátane úrokov a nákladov náležite splatené, zostáva predávajúci vlastníkom dodaného tovaru.

Bez ohľadu na vyššie uvedené prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a zodpovednosť voči tretím stranám nakupujúceho v momente dodania tovaru.

Zmena okolností týkajúcich sa kupujúceho

Ak podľa názoru predávajúceho existuje zhoršenie bonity kupujúceho z dôvodu rozsahov súdnej exekúcie voči kupujúcemu, alebo v dôsledku ďalších negatívnych dokázateľných udalostí, predávajúci si vyhradzuje právo prerušiť všetky, alebo časť dodávok a požiadať kupujúceho o poskytnutie náležitého zabezpečenia z plnenia zmluvných povinností.

Dodacie podmienky

1. Dodanie a prevzatie tovaru sa uskutočňuje v sklade predávajúceho, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

2. Tovar sa dodá kupujúcemu v termíne, ako je dojednané v zmluve.

3. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dohodnutý tovar v stanovenom termíne, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny neprevzatého tovaru.

4. Dodávka tovaru bude zrealizovaná v kvalite, ktorá je určená platnými normami vzťahujúcimi sa na dodávaný tovar.

5. Dodacia lehota začína plynúť až po objasnení všetkých technických parametrov (druh, rozmer, počet kusov, spôsob vykládky a nakládky a pod.) a v súlade:
-s dodacími podmienkami uvedenými v zmluve, alebo
-v deň, keď kupujúci splní všetky technické, obchodné a iné podmienky ustanovené v zmluve, alebo
-v deň, keď predávajúci dostal zálohu alebo záruku vo vzťahu k dodávke tovaru na základe zmluvy.
V prípade kumulácie vyššie uvedených okolností je rozhodujúcou okolnosť, ktorá nastane ako posledná z vyššie uvedených.

Zobraziť viac

6. V prípade obchodného prípadu vyžadujúceho dlhodobé, eventuálne viacnásobné dodávky tovaru, je predávajúci oprávnený uskutočniť a fakturovať predbežné alebo čiastočné dodávky.

7. Stanovenú dodaciu lehotu je nevyhnutné dodržiavať, pokiaľ jej dodržaniu nebránia okolnosti, ktoré nie je možné predvídať, alebo ak k jej nedodržaniu došlo v dôsledku iných udalostí, ktoré sa vyskytli nezávisle na vôli zmluvných strán – ako napríklad vyššia moc.

8. Ak tovar pripravený na prevzatie nie je možné dodať kupujúcemu bez zavinenia zo strany predávajúceho, alebo ak takáto situácia vznikne v dôsledku želania kupujúceho, aby sa tovar neexpedoval, predávajúci môže na náklady kupujúceho tovar uložiť u seba alebo u tretej osoby. V takom prípade sa dodávka považuje za ukončenú a na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo vzniku škody.

9. Kupujúci je oprávnený zmeniť tovar alebo zapracovať ho do nového výrobku. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo na takéto konečné výrobky, do ktorých je tovar zapracovaný, alebo zmiešaný. Kupujúci uskladní konečné výrobky oddelene. Vlastníctvo týchto výrobkov zostane vlastníctvom predávajúceho, až po kým nie je v plnom rozsahu uhradená vystavená faktúra za tovar.

10. Kupujúci je povinný si prevziať tovar najneskôr do siedmych dní od dodacieho termínu dojednaného v zmluve, v prípade od dátumu, kedy mu bolo oznámené, že tovar je pripravený na odber.

11. Po uplynutí lehoty bodu 10. je predávajúci oprávnený účtovať odplatu za uloženie tovaru vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň, ktorý sa tovar uskladňuje po lehote v bode 10.

12. V prípade, že tovar nebude odobraný ani po uplynutí lehoty 60 dní od dodacieho termínu, prípadne oznámenia o možnosti odobratia tovaru, bude kupujúcemu vyúčtovaná odplata za uloženie tovaru v plnej výške kúpnej ceny tovaru a ten môže byť následne zlikvidovaný.

 

Reklamácie

1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s termínom dodania. V prípade zistenie zjavných vád, týkajúcich sa výrobných vád, vadných materiálov alebo chybného spracovania, musí kupujúci s predávajúcim spísať protokol o škode.Tieto zjavné vady musí kupujúci reklamovať do 10 dní od dňa prevzatia tovaru, pričom zjavné vady nie sú dôvodom pre neprebratie tovaru.

2. Predávajúci je povinný odstrániť podstatné vady, týkajúce sa výrobných vád, vadných materiálov alebo chybného spracovania a zmontovania, ktoré boli zistené v čase prevzatia dodávky.

3. Kupujúci je povinný reklamovať zistené vady do 10 dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej doby.

4. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar uskladniť oddelene a zaistiť ho proti ďalšiemu poškodeniu.

5. Reklamácia sa musí uplatniť písomne, musí byť vždy podpísaná a riadne doložená sprievodnými dokladmi spolu s uvedením čísla objednávky , dodacieho listu a fotodokumentáciou.

6. Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie výsledok reklamačného konania, pričom môže podľa svojho uváženia vymeniť chybný tovar a/alebo jeho súčasti, alebo ho nechať previezť na opravu do svojej výrobnej prevádzky .

7. Uplatnená reklamácia nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

8. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru alebo nesprávnym uskladnením tovaru kupujúcim.

9. Akékoľvek náklady spojené s opravou zistených vád bude znášať predávajúci.

 

Vrátenie tovaru

Akékoľvek vrátenie tovaru je potrebné dohodnúť s predávajúcim.

Vyššia moc a nepredvídateľné okolnosti

V prípade zásahu vyššej moci alebo nepredvídateľných okolností, má predávajúci právo úplne alebo čiastočne zrušiť nákup alebo objednávku, prerušiť vykonávanie alebo pozastaviť všetky dodávky, prípadne odstúpiť od zmluvy a to bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Tým vzniká právo na odloženie kondičných termínov dodávok, aj keď sa týka dodávateľov.

vratenie tovaru

Ukončenie zmluvy

 1. Kupujúci môže ukončiť zmluvu, pokiaľ v dôsledku chýb zo strany predávajúceho došlo k omeškaniu dodávok a pokiaľ predávajúci tovar nedodal ani v dodatočne stanovenom termíne.
  Ukončenie nadobúda účinnosť ku dňu, keď bol doručený doporučený list obsahujúci výpoveď.
 2. Predávajúci môže ukončiť zmluvu pokiaľ:
  A. nemohol dodať alebo začať s dodávkami tovaru v dôsledku chyby kupujúceho,
  B. má predávajúci pochybnosti, týkajúce sa bonity kupujúceho, a kupujúci aj napriek tomu, že bol požiadaný, aby zložil zálohu alebo poskytol primeranú záruku , tak neučinil.
  C. predĺženie dodacej lehoty zodpovedá času dlhšiemu ako 50 % pôvodne dohodnutej dodacej lehoty
 3. Ak sa v mene ktorejkoľvek zo zmluvných strán začalo konanie o platobnej neschopnosti, druhá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bola stanovená dodatočná lehota.
  Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, tak bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo nárok predávajúceho na odškodnenie, je kupujúci povinný vyrovnať a zaplatiť všetky dodávky vykonané v súlade so zmluvou. Predávajúci má právo požadovať vrátenie už dodaných predmetov.

 

Doručovanie

1. Ak nie je dohodnuté inak, doručujú sa písomnosti súvisiace s týmto zmluvným vzťahom nasledujúcim spôsobom: doporučenou poštou, faxom, e-mailom, kuriérskou službou alebo osobne.

2. Kupujúci zašle objednávku na adresu sídla spoločnosti predávajúceho.

3. Nakládka tovaru bude zrealizovaná v čase,na to vyhradenom predávajúcim.
V prípade, že je dohodnutá v zmluve vykládka tovaru priamo na stavbe, alebo inom teritóriu, je nutné,, aby tieto údaje boli stanovené v zmluve, s kontaktnou osobou, ktorá tovar bude preberať.

 

Riešenie sporov

 1.  

Možné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, rovnako ako súvisiace právne otázky, vrátane problémov platnosti, alebo dôsledkov neplatnosti, sa budú riadiť právom predávajúceho.

 1.  

Akékoľvek spory a nároky z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým rokovaním, dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie na to, aby akékoľvek spory alebo nezrovnalosti, ktoré môžu medzi nimi vzniknúť, v súvislosti s touto zmluvou, vrátane jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti, sa urovnali priateľským dohovorom.

 1.  

Ak sa v otázke sporov vo vzťahu k vyššie uvedeným vzťahom nedosiahne priateľské riešenie, príslušným pre rozhodovanie o nich bude rozhodcovský súd pri Priemyselnej a obchodnej komore so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude konečné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu.

Vlastnícke práva, riziko

1. Vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a všetkých súvisiacich platieb, vrátane DPH.

2. Kupujúci je povinný oboznámiť tretie osoby s vlastníckym právom predávajúceho.

3. Po dodaní alebo uložení tovaru prechádzajú všetky riziká na kupujúceho, a to na akékoľvek poškodenie, stratu, zničenie alebo krádež tovaru.

4. Po dodaní kupujúci výhradne zodpovedá za spôsob uskladnenia, použitia a ďalšiu manipuláciu s tovarom.

Vhodnosť použitia a zodpovednosť za vady tovaru

1. Kupujúci v plnej miere zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.

2. Reklamácie na špecifické vlastnosti výrobkov, ktorých parametre zodpovedajú príslušným normám, sú vylúčené.

3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, skladovaním, montážou, údržbou alebo manipuláciou s tovarom.

vseobecne ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a ich podpisom vzniká pre oboch partnerov záväzok, ktorý riešia všeobecné obchodné podmienky. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.9.2008, až do doby, kým ich predávajúci nezmení.

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľom osobných údajov je ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., so sídlom Skladová 2, Trnava

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spracovanie osobnych udajov

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame?

 • Identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne v komunikácii

Na aký účel spracovávame osobné, identifikačné a kontaktné údaje a aký je právny základ na ich spracúvanie?

Na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky na základe právneho základu zmluva.

Na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu produktov, služieb, zliav a rôznych vernostných bonusov (elektronicky, telefonicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby.

Na zasielanie marketingových informácií o produktoch a službách na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu. Každý má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií prostredníctvom odkazu uvedeného v obchodnej informácii.

Na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely) na právnom základe zákonná povinnosť, a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo odpovedaním na email s obchodnou informáciou, ktorý je dotknutej osobe zasielaný. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované. Odvolanie súhlasu nesmie obmedziť možnosť vykonať zazmluvnenú službu dodávateľom. 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

Zobraziť viac

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín / medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi.

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu / opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

cookies

Cookies

Cookie na našich stránkach neslúžia na získavanie osobných údajov o užívateľoch, ale na rozlišovanie jednotlivých užívateľov pristupujúcich na stránky www.yzamer.sk.

Naše stránky obsahujú tiež Cookies tretích strán, ktoré nám slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní užívateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, nakoľko im identita užívateľa nie je známa (za predpokladu, že užívateľ nie je súčasne registrovaným užívateľom produktov takejto tretej strany, napr. Google).

V nastavení prehliadača môže užívateľ zakázať používanie Cookies, takáto voľba nebude mať vplyv na správne zobrazovanie stránok.

Pre zvýšenie zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Pre prípad pochybení, námietok či získavanie informácií ohľadne osobných údajov kontaktujte zodpovednaosobagdpr (zavinac) yzamer.sk

Ponuka našich riešení

Komplexné a profesionálne portfólio produktov a služieb v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, riadenia technológií, monitoringu spotr...

Preskúmať

Predstavenie spoločnosti ESM-YZAMER

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring sr.o. je profesionálna spoločnosť, zaoberajúca sa službami v energetike pôsobiaca na európskom t...

Preskúmať

Obchodní partneri

Našim cieľom je prinášať najnovšie, najmodernejšie a časom overené riešenia, ktoré sú svetovým štandardom v energetike, vykurovaní, chladení...

Preskúmať

Certifikáty a oprávnenia

Vlastníme oprávnenia na všetky činnosti, ktoré vykonávame. Vďaka komplexnosti služieb ktoré poskytujeme, sú naše certifikáty a oprávnenia rô...

Preskúmať

Obchodný register

Obchodné meno: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Preskúmať

Pridajte sa k našim spokojným klientom a partnerom

Pracujeme na množstve inovatívnych projektov a financujeme vlastný vývoj riešení pre vykurovanie, chladenie, automatizáciu, meranie a reguláciu.

Kontaktujte nás

25+

rokov na trhu

3000+

klientov a partnerov

7500+

inštalovaných zariadení

 • Aisin
 • Capstone
 • Elesta
 • Thermaflex

Sledujte novinky

Informácie z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energií, či znižovaní energetickej náročnosti